Kvalitet

Gemensamt fokus på uppdraget

Alla verksamheter inom AcadeMedia förenas i en gemensam övertygelse om att kvalitet lönar sig i längden. Vår viktigaste strategi är därför att garantera att alla våra förskolebarn, grundskoleelever, gymnasister och vuxendeltagare erbjuds en utbildning och verksamhet av så hög kvalitet att de når målen för respektive verksamhet och dessutom ges förutsättningar att nå sin fulla potential.

En god uppföljning och kontroll av våra verksamheter gör det möjligt att jämföra våra resultat både inom koncernen och med andra utbildningsanordnare – inom Sverige och internationellt. Samtidigt är det viktigt för oss att ha ett kvalitetsledningssystem som stödjer innovation och utveckling och som är drivande för pedagogisk mångfald.

Därför har vi skapat ett gemensamt kvalitets- och ledningsystem som vi kallar AcadeMediamodellen.