kvalitet

Kvalitet

Kvalitetsarbetet inom AcadeMedia hjälper oss att försäkra oss om att alla barn, elever och vuxenstuderande inom AcadeMedias verksamheter ges en utbildning av så god kvalitet att de når utbildningsmålen och därutöver utvecklas så långt som möjligt. Det hjälper oss också att följa upp att aktiviteterna inom arbetsmarknadsområdet svarar mot de krav och förväntningar som finns från uppdragsgivare och deltagare.

Ett utvecklat och väl fungerande kvalitetsarbete gör också att våra verksamheter utvecklas i riktning mot allt högre måluppfyllelse – till gagn för våra barn, elever och deltagare, och hela samhället.

För att sortera och navigera i kvalitetsarbetet delar vi inom AcadeMedia en gemensam kvalitetsterminologi. Vi följer därmed upp tre aspekter av kvalitet. Den första aspekten kallar vi för Funktionell kvalitet där vi följer upp hur våra elever utvecklar de värden, förmågor och kunskaper som de nationella målen för utbildningen tar fasta på. Den andra aspekten kallar vi för Upplevd kvalitet, där vi följer upp hur de som tar del av utbildningen upplever den utifrån sina egna personliga önskemål och förväntningar. Den tredje aspekten kallar vi för Ändamålsenlig kvalitet, och den handlar om hur vi faktiskt lyckas rusta våra barn, elever och deltagare för nästa steg i livet. Dessutom följer vi upp hur våra verksamheter svarar upp mot de krav som ställs i författningarna och från uppdragsgivare.

Dessa tre perspektiv hjälper oss att se på vår verksamhets kvalitet utifrån fyra olika perspektiv – dels med fokus på de kunskaper, värden och förmågor som barnen, eleverna och deltagarna ska utveckla, dels med fokus på rättssäkerheten för dem som tar del av utbildningen. Dessutom med respekt för våra elevers egna personliga förväntningar och förhoppningar, och slutligen med tanke på långsiktigheten av den utbildning som våra barn, elever och vuxenstuderande får hos oss.

Att vi inom AcadeMedia har en gemensam kvalitetsterminologi, att vi följer ett grundläggande program med gemensamma mätetal och att vi alla följer ett grundläggande årshjul för kvalitetsarbetet och har systematiska erfarenhetsutbyten mellan skolor, huvudmän och segment bidrar till stärkt likvärdighet inom Academedia – oavsett var i landet vi verkar. Vi deltar även aktivt i erfarenhetsutbyten med andra aktörer över hela landet där vi med vårt fokus på uppdraget som skola är övertygade om att vi bidrar med ökat fokus på rätt saker i hela skolsverige.

Ett enkelt sätt att få en snabb överblick av vårt kvalitetsarbete, AcadeMediamodellen, våra övergripande resultat och vad som är prioriterat i vårt utvecklingsarbete är att läsa våra årliga kvalitetsrapporter. Inom AcadeMedia gör vi dessa på tre nivåer: koncernövergripande nivå, huvudmanna-/verksamhetsnivå samt på enhetsnivå. Där redovisas resultaten, analysen av dem och vad som görs för att nå ännu högre måluppfyllelse, samt för att förebygga och åtgärda identifierade brister och risker.

Verksamheternas och enheternas kvalitetsrapporter finner du på respektive verksamhets hemsida, och AcadeMedias senaste kvalitetsrapport finner du här intill.